استاد زبان انگلیسی زهرا دستورانی

 استاد زهرا دستورانی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

زهرا دستورانی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی عمومی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
سمنان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
13
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
2 هزار تومان 65 هزار تومان برای هر ساعت