استاد زبان انگلیسی آرش پاکدامن

 استاد آرش پاکدامن مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

آرش پاکدامن

زبان انگلیسی
مدرس رسمی انگلستان
محل سکونت مدرس
محل اقامت
قائم شهر
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
18
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 150 هزار تومان برای هر ساعت